Efektywność energetyczna


Ustawa o efektywności energetycznej...

z dnia 20 maja 2016 roku nakazuje przedsiębiorstwom wykonanie w przeciągu roku od jej wejścia w życie audytu energetycznego. Audyt powinien zostać przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt ma służyć określeniu możliwości poprawy efektywności energetycznej. Realizacja przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną ma na uwadze ograniczenie kosztów energii oraz zmniejszenie emisji CO2 i innych substancji szkodliwych do atmosfery. Nowa ustawa zmienia również zasady oszczędności energii dla przedsiębiorstw energetycznych oraz system pozyskiwania i rozliczania świadectw efektywności energetycznej.


 • 20%

  Redukcji emisji CO2 w porównaniu z rokiem 1990

 • 20%

  Udział energii generowanej z odnawialnych źródeł

 • 20%

  Zwiększanie efektywności energetycznej o 20%

EFETYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, a ochrona środowiska

Mniejsze straty ciepła
Lepsze wykorzystanie mocy
Mniejsza emisja zanieczyszczeń
Mniejsza ilość spalonego paliwa
Przeciwdziała zmianom klimatycznym

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • Izolacje instalacji przemysłowych

 • Przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

 • Modernizacja lub wymiana oświetlenia

 • Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

 • Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

 • Odzyskanie energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych

 • Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej

 • Ograniczanie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego

 • Ograniczanie strat na transformacji

 • Ograniczanie strat w sieciach ciepłowniczych

 • Ograniczanie strat związanych z zasilaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE


Białe certyfikaty

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wprowadza system białych certyfikatów. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej. Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym. Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wynikające z nich prawa majątkowe będą zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE.


Emisja C02 - 2014

Emisja C02 - 2015

Emisja C02 - 2016

Emisja C02 - 2017

ODZYSK CIEPŁA

Audyty energetyczne określone dla danego systemu, dają potencjalnie duże oszczędności w porównaniu do wykorzystania energii w systemie. Problem polega na tym, że patrząc tylko na jedną część obiektu, gubimy szerszy obraz i pojawia się ryzyko częściowej optymalizacji. Na przykład, badając efektywność energetyczną tylko sprężonego powietrza lub systemu chłodzenia, nie można ocenić możliwości odzysku ciepła, ponieważ nie ma wiedzy o tym, gdzie to ciepło może być wykorzystane w najbardziej efektywny sposób. Systemy energetyczne są zazwyczaj ze sobą powiązane i rzadko niezależne. W zakładach przemysłowych występują urządzenia technologiczne wymagające znacznych ilości powietrza, przy czym z powietrzem usuwanym tracone są duże ilości ciepła technologicznego. W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych Równocześnie występuje zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania powietrza nawiewanego do hal. Odzysk ciepła ma znaczne korzyści i powinien być brany pod uwagę w planowanych inwestycjach przedsiębiorstwa. Przed zbadaniem możliwości odzysku ciepła, ważne, aby odpowiednie procesy zostały zoptymalizowane. Optymalizacja po wprowadzeniu odzysku ciepła może negatywnie wpłynąć na odzysk ciepła, system odzyskiwania może okaże się za duży, a stosunek kosztów i korzyści pozostanie również pod negatywnym wpływem.


Ekonomiczna grubość izolacji

 • izolacja ekonomiczna

  Jednym z czynników sprzyjających poprawie efektywności energetycznej są izolacje zaprojektowane i wykonane pod względem ekonomicznym, czyli gdzie suma strat ciepła i kosztów izolacji jest najniższa.


  Wykres przedstawia punkt wyznaczający ekonomiczną izolację. Wpływ na wybór ekonomicznej izolacji mają koszty izolacji i koszty związane ze stratą ciepła. Można zauważyć, że dla małych grubości izolacji, koszty materiału izolacyjnego są niewielkie, natomiast koszty strat ciepła są na wysokim poziomie. Wraz ze wzrostem grubości termicznej izolacji wzrastają koszty związane z sama izolacją, natomiast zmniejszają się koszty utraconego ciepła. Najniższy punkt sumy kosztów przedstawia grubość izolacji uzasadnionej ekonomicznie. Projektowanie izolacji pod względem ekonomicznych aspektów, nie tylko zmniejsza koszty w trakcie eksploatacji, ale również zwiększa sprawność kotła, co za tym idzie zmniejsza emisję CO2.

KORZYŚCI EKONOMICZNEJ IZOLACJI

Pojęcia izolacji ekonomicznej znajduje swoje potwierdzenie w praktyce, gdyż jej zasadniczym zadaniem jest dalsza, pogłębiona w stosunku do aktualnych możliwości technicznych, oszczędność ciepła, zmniejszenie wykorzystania pierwotnych surowców energetycznych, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, aż wreszcie, w konsekwencji, w pozwalającym się wyznaczyć matematycznie okresie czasu, znaczne ograniczenie kosztów pozyskania energii.

Oszczędność

"...energetyka nie może się kojarzyć zbyt długo z wysokimi kosztami inaczej trudno będzie nam budować globalne porozumienie..."

Niskoemisyjność

"...dlatego będziemy się starali pracować też na rzecz tych gałęzi energetyki, które dają szanse na wzrost, a jednocześnie potrafią to pogodzić z dobrą politykę klimatyczną..."

Proekologia

"..to ważny znak na przyszłość, że można szukać takich mechanizmów, które nie będą zagrażać wzrostowi gospodarczemu, a równocześnie będą chroniły skutecznie klimat i środowisko..."